ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل

کد فایل
20141144
عنوان انگلیسی
Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior A Meta-Analysis
عنوان فارسی
تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

ترجمه بخش اوکراین از فصل دو کتاب نظارت و ارزیابی سیاست کشاورزی 2016

کد فایل
20141114
عنوان انگلیسی
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016 – Chapter 2 Ukraine
عنوان فارسی
ترجمه بخش اوکراین از فصل دو کتاب نظارت و ارزیابی سیاست کشاورزی 2016
تعداد صفحه
4
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فقط بخش اوکراین از فصل دو کتاب

فصل 6 ارتباط کشاورزی و مواد غذایی در مناطق روستایی = ارزیابی تجربی برنامه های توسعه یکپارچه

کد فایل
20141113
عنوان انگلیسی
Book = Coherence of Agricultural and Rural Development Policies by Dimitris Diakosavvas
Chapter 6 Agro-food Linkages in Rural Areas= An Empirical Evaluation of Integrated Development Programmes
عنوان فارسی
کتاب = ارتباط کشاورزی و سیاست های توسعه روستایی ویرایش دیمتریس دیاکوساواز
تعداد صفحه
15
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 6 از کتاب

  • ارزیابی تجربی برنامه های توسعه یکپارچه فصل 6 ارتباط کشاورزی و مواد غذایی در مناطق روستایی