ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل

کد فایل
20141144
عنوان انگلیسی
Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior A Meta-Analysis
عنوان فارسی
تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

ترجمه بخش اوکراین از فصل دو کتاب نظارت و ارزیابی سیاست کشاورزی 2016

کد فایل
20141114
عنوان انگلیسی
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016 – Chapter 2 Ukraine
عنوان فارسی
ترجمه بخش اوکراین از فصل دو کتاب نظارت و ارزیابی سیاست کشاورزی 2016
تعداد صفحه
4
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فقط بخش اوکراین از فصل دو کتاب