ترجمه منابع حوزه طراحی شهری و معماری

ترجمه منابع حوزه طراحی شهری و معماری

اصول طراحی، وینلند در نیوجرسی

کد فایل
20141140
عنوان انگلیسی
Design Guidelines Vineland, New Jersey
عنوان فارسی
اصول طراحی، وینلند در نیوجرسی
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فایل

ترجمه فصل 11 کتاب برنامه ریزی شهری معاصر با عنوان نوسازی شهری و توسعه جامعه

کد فایل
20141220
عنوان انگلیسی
Contemporary Urban Planning by John M. Levy
Chapter 11 Urban Renewal and Community Development
عنوان فارسی
کتاب برنامه ریزی شهری معاصر نوشته جان ام لوی
فصل 11 نوسازی شهری و توسعه جامعه
تعداد صفحه
50
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 11 از کتاب

ادغام کشاورزی شهری در برنامه ریزی شهری – تحلیل محدودیت ها و وضع موجود

کد فایل
20141223
عنوان انگلیسی
The integration of Urban Agriculture into urban planning – An analysis of the
current status and constraints
عنوان فارسی
ادغام کشاورزی شهری در برنامه ریزی شهری – تحلیل محدودیت ها و وضع موجود
تعداد صفحه
24
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله