ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته از کتاب حقوق کیفری و دادرسی

کد فایل
20141165
عنوان انگلیسی
Chapter 9 White-Collar and Organized Crime
Book Title = Criminal Law and Procedure by John M Scheb and John M Scheb II
عنوان فارسی
فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته
از کتاب حقوق کیفری و دادرسی توسط جان ام چب و جان ام چب 2
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 9 کتاب از صفحه 210 تا 214