ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته از کتاب حقوق کیفری و دادرسی

کد فایل
20141165
عنوان انگلیسی
Chapter 9 White-Collar and Organized Crime
Book Title = Criminal Law and Procedure by John M Scheb and John M Scheb II
عنوان فارسی
فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته
از کتاب حقوق کیفری و دادرسی توسط جان ام چب و جان ام چب 2
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 9 کتاب از صفحه 210 تا 214

جرائم مربوط به فوتبال

کد فایل
20141170-1
عنوان انگلیسی
Football Related Offences and Football Banning Orders
عنوان فارسی
جرائم مرتبط به فوتبال
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام بخش مربوطه در وب سایت پلیس ملکه انگلیس به آدرس زیر
www.cps.gov.uk/legal-guidance/football-related-offences-and-football-banning-orders

جرائم صرفا فوتبالی

کد فایل
20141170-2
عنوان انگلیسی
FOOTBALL-ONLY CRIMES
عنوان فارسی
جرائم صرفا فوتبالی
تعداد صفحه
4
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام متن لینک زیر
www.footballfansnotcriminals.com/criminalisation-of-football-fans

جرائم ورزشی از کتاب کتابچه حقوق ورزشی نوشته ویلیام گلاور

کد فایل
20141124
عنوان انگلیسی
Sports Crimes from Sports Law Handbook By William Glover
عنوان فارسی
جرائم ورزشی از کتاب کتابچه حقوق ورزشی نوشته ویلیام گلاور
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
صفحه 32 تا 34 و 58 تا 60 کتاب