ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته از کتاب حقوق کیفری و دادرسی

کد فایل
20141165
عنوان انگلیسی
Chapter 9 White-Collar and Organized Crime
Book Title = Criminal Law and Procedure by John M Scheb and John M Scheb II
عنوان فارسی
فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته
از کتاب حقوق کیفری و دادرسی توسط جان ام چب و جان ام چب 2
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 9 کتاب از صفحه 210 تا 214

جرائم مربوط به فوتبال

کد فایل
20141170-1
عنوان انگلیسی
Football Related Offences and Football Banning Orders
عنوان فارسی
جرائم مرتبط به فوتبال
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام بخش مربوطه در وب سایت پلیس ملکه انگلیس به آدرس زیر
www.cps.gov.uk/legal-guidance/football-related-offences-and-football-banning-orders

جرائم صرفا فوتبالی

کد فایل
20141170-2
عنوان انگلیسی
FOOTBALL-ONLY CRIMES
عنوان فارسی
جرائم صرفا فوتبالی
تعداد صفحه
4
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام متن لینک زیر
www.footballfansnotcriminals.com/criminalisation-of-football-fans