مجموعه ترجمه های مربوط به حوزه مدیریت

مجموعه ترجمه های مربوط به حوزه مدیریت

درک بازارهای کسب و کار در کسب و کار

کد فایل
20141180
عنوان انگلیسی
Book - Marketing Management by Greg W Marshall and Mark W Johnston
Part Two, Chapter 5- Understand Business to-Business Markets
عنوان فارسی
از کتاب مدیریت بازاریابی گرگ مارشال و مارک جانستون
بخش 2 فصل 5 باعنوان درک بازارهای کسب و کار در کسب و کار
تعداد صفحه
44
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 5 کتاب از 131 تا 151

پرسش برند شهری "یک اندازه برای همه مناسب است"| توسعه استراتژی خانه دارای برند برای مدیریت برند مکان

کد فایل
20141195
عنوان انگلیسی
Questioning a “one size fits all” city brand Developing a branded house strategy for place brand management
عنوان فارسی
پرسش برند شهری "یک اندازه برای همه مناسب است"
توسعه استراتژی خانه دارای برند برای مدیریت برند مکان
تعداد صفحه
30
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

آیا ویژگی مدیر اجرائی بر عملکرد مالی شرکت های ریسک پذیر تاثیر دارد؟

کد فایل
20141192
عنوان انگلیسی
Do Chief Executives’ Traits Affect the Financial Performance of Risk-trading Firms?
Evidence from the UK Insurance Industry
عنوان فارسی
آیا ویژگی مدیر اجرائی بر عملکرد مالی شرکت های ریسک پذیر تاثیر دارد؟
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
ترجمه از صفحه 4 تا 6

تفکر بازی در رسانه های اجتماعی برای استخدام و انتخاب کاندیداهای شغلی

کد فایل
20141214
عنوان انگلیسی
Game-Thinking Within Social Media to Recruit and Select Job Candidates
عنوان فارسی
تفکر بازی در رسانه های اجتماعی برای استخدام و انتخاب کاندیداهای شغلی
تعداد صفحه
40
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فحاشی در محیط کار: ترکیبی از پیامد های فساد

کد فایل
20141215
عنوان انگلیسی
Swearing at work- the mixed outcomes of profanity
عنوان فارسی
فحاشی در محیط کار- ترکیبی از پیامد های فساد
تعداد صفحه
24
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 1، مقدمه ای بر مدیریت فرآیند کسب و کار

کد فایل
20141150
عنوان انگلیسی
Chapter 1
Introduction to Business Process Management
عنوان فارسی
فصل 1، مقدمه ای بر مدیریت فرآیند کسب و کار
تعداد صفحه
11
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
از پائین صفحه 21 تا آخر 31
لینک اصل مقاله در Springer
www.link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33143-5_1

صادرات – نکات بدوی

کد فایل
20141120
عنوان انگلیسی
Exporting - Preliminary Considerations
عنوان فارسی
صادرات – نکات بدوی
تعداد صفحه
35
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله