تمامی ترجمه های مربوط به خود زبان و ادبیات و مطالب عمومی

تمامی ترجمه های مربوط به خود زبان و ادبیات و مطالب عمومی

صفحه 140تا153 کتاب دایره المعارف علوم ترجمه حضوری

کد فایل
20141206
عنوان انگلیسی
Pages 140 to 153 of the book Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies by Franz Pochhacker
عنوان فارسی
از صفحه 140 تا 153 کتاب دائره المعارف علوم ترجمه حضوری
تعداد صفحه
28
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
از صفحه 140 تا 153 کتاب