مطالب مربوط به حوزه کامپیوتر و فناوری

مطالب مربوط به حوزه کامپیوتر و فناوری

ترجمه چکیده 15 مقاله با کلید واژه های دیماتل، فازی، تاپسیس

میتوانید مقاله مورد نظر را سفارش دهید تا کامل ترجمه گردد
ترجمه فقط بخش چکیده 15 مقاله با عناوین زیر
1. تصمیم گیری گروه فازی شهودی چند معیاری برای انتخاب تامین کننده با روش TOPSIS
2. رویکرد ترکیبی جدید MCDM مبتنی بر دیماتل فازی، ANP فازی، و TOPSIS فازی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز
3. رویکرد MCDM فازی یکپارچه برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده
4. ارزیابی و انتخاب تامین کننده در صنعت تولید مواد شوینده با استفاده از TOPSIS فازی سلسله مراتبی
5. روش دیماتل فازی برای توسعه معیارهای انتخاب تامین کننده
6. تکنیک ها و کاربردهای تصمیم گیری فازی چند معیاره – بررسی دو دهه از 1994 تا 2014
7. یکپارچه سازی برنامه ریزی هدف چند دوره ای و تاپسیس فازی برای خرید محصولات چندگانه از چندین تامین کننده
8. انتخاب تامین کننده دراز مدت با استفاده از رویکرد MCDM فازی ترکیبی مطالعه موردی برای شرکت ارتباطات راه دور
9. شبیه سازی مبتنی بر رویکرد تاپسیس فازی برای مساله انتخاب تامی کننده چند معیاره
10. انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در فواصل محیط زبانشناختی دوتائی
11. انتخاب تامین کننده با استفاده از تاپسیس و MCGP فازی مطالعه موردی
12. انتخاب تامین کننده رویکرد ANP فازی
13. انتخاب تامین کننده» نظریه یکپارچه با استفاده از دیماتل و روش شناسی گسترش تابع کیفیت
14. کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تامین کننده زیرک و رتبه بندی تامین کنندگان با روش های TOPSIS-AHP فازی
15. استفاده از دیماتل برای توسعه مدل مدیریت کربن انتخاب تامین کننده در مدیریت زنجیره تامین

شبکه چهره- جاسازی متحد برای تشخیص چهره و خوشه بندی

کد فایل
20141216
عنوان انگلیسی
FaceNet- A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering
عنوان فارسی
FaceNet (شبکه چهره) جاسازی متحد برای تشخیص چهره و خوشه بندی
تعداد صفحه
24
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

استفاده از تکنیک های داده کاوی برای ایجاد پروفایل مشتریان سودآور هتل: کاربرد تحلیل RFM

کد فایل
20141139
عنوان انگلیسی
Using datamining techniques for profiling profitable hotel customers- An application of RFM analysis
عنوان فارسی
استفاده از تکنیک های داده کاوی برای ایجاد پروفایل مشتریان سودآور هتل- کاربرد تحلیل RFM
تعداد صفحه
21
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

تحلیل و پیش بینی رفتار مشتری الکترونیک بوسیله داده های کاوش جریان کلیک موس

کد فایل
20141138
عنوان انگلیسی
Analysis and Prediction of E-Customers’ Behavior by Mining Clickstream Data
عنوان فارسی
تحلیل و پیش بینی رفتار مشتری الکترونیک بوسیله داده های کاوش جریان کلیک موس
تعداد صفحه
17
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و تشخیص آتش برای اتومبیل با استفاده از منطق فازی

کد فایل
20141127
عنوان انگلیسی
Design and Implementation of A Fire Detection and Control System for Automobiles Using Fuzzy Logic
عنوان فارسی
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و تشخیص آتش برای اتومبیل با استفاده از منطق فازی
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله